Informatiebescherming en Privacy beleid
Op Expertisecentrum Taalschool Voila van Stichting Voila vinden we het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds 25 mei 2018 van kracht is, vormen het uitgangspunt van ons privacy beleid.    

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). Ons uitgangspunt is dat medewerkers niet meer inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werk. Stichting Voila  hanteert de wettelijke bewaartermijnen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van inschrijfgegevens en leerling dossiers. Onderstaand vindt u een overzicht van belangrijke enkele belangrijke speerpunten van het privacy beleid van Stichting Voila. 

Digitale leermiddelen en privacy 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Met alle softwareleveranciers die persoonsgegevens voor ons verwerken zijn of worden bewerkersovereenkomsten afgesloten. In die overeenkomst beschrijft de leverancier onder andere welke gegevens zij verwerken, met welk doel, op welke manier, wie er toegang heeft en welke beveiligingsmaatregelen zij getroffen hebben om verlies of misbruik van data te voorkomen. 

Uitwisseling leerlinggegevens met andere organisaties 

Als er leerling gegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft. 

Rechten van ouders 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. 

Beeldmateriaal 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. 

Beveiligingsincidenten en datalekken 

Er is een Meldpunt beveiligingsincidenten en datalekken ingesteld en een bijbehorend protocol beveiligingsincidenten en datalekken opgesteld dat beschrijft welke stappen genomen dienen te worden wanneer er een (mogelijk) beveiligingsincident wordt geconstateerd waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Het mailadres om datalekken te melden is: meldpuntavg@voilaleusden.nl

De bij dit dit beleid passende beleidsstukken zijn terug te vinden op de website van stichting Voila, onder het kopje ‘Stichting Voila over ons’

Welkom op Expertisecentrum "Taalschool Voila".

Taalschool Voila verzorgt Nieuwkomers onderwijs voor kinderen uit verschillende landen.

Wij hebben leerlingen van 4-12 jaar. Zij zijn verdeeld in 2 groepen; groep groen(4-7 jaar) en groep geel (7-12 jaar). Doel van onze school is om leerlingen zoveel mogelijk vaardig te maken in de Nederlandse taal, zodat zij na ongeveer een jaar, kunnen instromen in het reguliere onderwijs.

De periode kan verschillend zijn. Sommige kinderen hebben iets meer tijd nodig, anderen wat minder. We kijken steeds wat het beste is voor een kind!

In groep groen bieden wij ook onderwijs aan Nederlandse kinderen die 4 zijn geworden en een extra ondersteuning op taal nodig hebben, voordat zij instromen in een reguliere kleutergroep op één van de Leusdense basisscholen.

Daarnaast verzorgen wij ook de extra ondersteuning van kinderen die minimaal een jaar op de taalschool gezeten hebben en doorstromen naar het regulier basisonderwijs. Deze vorm van ambulante begeleiding is nieuw vanaf schooljaar 2017 - 2018.

Eerste opvang onderwijs (bron: LOWAN)

Kinderen die net in Nederland zijn hebben onvoldoende taalvaardigheid in het Nederlands om aansluiting te vinden in het reguliere onderwijs. Voor een succesvol onderwijscontinuüm profiteren de meeste kinderen van een gezamenlijke start in een eerste opvang onderwijs. In de eerste opvang hebben zij een gezamenlijke onderwijsbehoefte, namelijk zo snel mogelijk meedoen in het reguliere onderwijsprogramma, door:

  • zich sociaal en emotioneel thuis te gaan voelen
  • de Nederlandse taal te leren
  • een basale invoering in de vak- en vormingsgebieden
  • het verhelderen van het onderwijsperspectief van de leerling


Sinds oktober 2012 maakt de inspectie onderscheid tussen 3 typen scholen/opvang voor nieuwkomers.

Taalschool Voila valt onder type 3: 1 of meer opvang klassen, gekoppeld aan een moederschool.

Formeel is Taalschool Voila gekoppeld aan obs de Heerd (12MF), maar in de praktijk opereert Taalschool Voila als een zelfstandige school.


Waarom bestaat Taalschool Voila? (missie)

Taalschool Voila is op 1 maart 2016 gestart voor kinderen van 4-12 jaar die hoofdzakelijk in de noodopvang voor vluchtelingen in Leusden woonden. Na de sluiting van deze noodopvang in juli 2016 heeft de Taalschool een doorstart gemaakt voor de eerste opvang van nieuwkomers kinderen die zich in Leusden (en omliggende gemeenten) gehuisvest hebben.

Daarnaast bieden we ook een onderwijsaanbod aan jonge (4-6 jarige) kinderen die een taalachterstand hebben. Juist deze jonge kinderen profiteren van een veilige, kleine setting met een groot taalaanbod met als doel om door te stromen naar een reguliere basisschool.

Deze groep is een unieke groep in de regio!

Ons doel is om alle leerlingen zo snel mogelijk de basis te geven om hen vervolgens te laten integreren in het regulier (basis)onderwijs.

Dit betekent dat we veel tijd en aandacht besteden aan het leren spreken, begrijpen, lezen en schrijven van de Nederlandse taal en cultuur.

Daarnaast wil Taalschool Voila respect voor de diverse culturele achtergronden van de leerlingen uitdragen, binnen een veilige leeromgeving.


Wat wil Taalschool Voila voor kinderen en hun ouders betekenen? (visie)

Wij willen de kinderen die onze school bezoeken een toekomst geven. Dit doen we door een accent te leggen op de basisvaardigheden mondeling Nederlands, lezen en rekenen. Deze basisvaardigheden zullen onze leerlingen helpen om aansluiting te vinden binnen het reguliere onderwijs.

We richten ons er in de eerste plaats op dat de kinderen zich veilig voelen, dat ze sociaal redzaam worden binnen de groep en dat ze zelfstandig kunnen functioneren binnen de groep.

Wij willen ouders zoveel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van hun kind(eren).

Om dit te bereiken werken wij nauw samen met Larikslaan 2, Taalhuis Leusden, Auris en het Samenwerkingsverband de Eem.


Expertise centrum

In samenwerking met de gemeente Leusden en Samenwerkingsverband de Eem, zijn wij schooljaar 2017 - 2018 gestart met een pilot om leerlingen die minimaal 1 jaar eerste-opvang onderwijs gehad hebben, verder te begeleiden op een reguliere basisschool.

De resultaten van deze pilot waren zo positief dat we deze begeleiding nu structureel voortzetten en we de Taalschool zien als onderdeel van een groter expertisecentrum. De begeleiding van deze leerlingen wordt verzorgd door leerkrachten van de Taalschool, in nauwe samenwerking met de groepsleerkrachten van de scholen waar onze leerlingen naartoe uitstromen.


Op langere termijn (schooljaar 2020-2021) zal het expertisecentrum een onderdeel zijn van obs de Heerd en gevestigd worden in het nieuw te bouwen integraal kindcentrum.


Cultuur van de school

Veel van onze leerlingen hebben in het land van herkomst nare of zelfs traumatische ervaringen opgedaan. Dat kan te maken hebben met de leefomstandigheden of met een veiligheidsdreiging in bijvoorbeeld een oorlogsgebied of onderweg naar Nederland. De leerkrachten van onze school vinden het bijzonder belangrijk dat de kinderen zich veilig kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Veel wordt bereikt door het aanbieden en waarborgen van een duidelijke structuur, rust in de klas en orde in de school.Hier wordt erg veel aandacht aan besteed.

Ook voor onze leerlingen die in Nederland geboren zijn willen we die veilige setting bieden om hen zo tot ontwikkeling te laten komen.


Bestuur

Taalschool Voila is een onderdeel van OBS De Heerd, die valt onder de Stichting Voila.

Door het bijzondere karakter van de school handelt zij als zelfstandige school.Op deze website krijgt u een beeld van dat wat de kinderen leren en doen op school.


Lees deze website in uw eigen taal via

Google Translate.

Read this website in your own language.

Kalender

VAKANTIES

Herfstvakantie

22 oktober t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie

25 februari t/m 1 maart 2019

Meivakantie

19 april t/m 3 mei 2019

Pinksteren

10 en 11 juni 2019

Zomervakantie

22 juli t/m 30 augustus 2019

STUDIEDAGEN(de kinderen zijn dan vrij)

29-10-2018

7-12-2018

11-3-2019

27-3-2019

9-4-2019

4-7-2019


VRIJE MIDDAGEN (de kinderen zijn om 12.00 uur uit)

5-12-2018, 21-12-2018, 20-7-2019

Laatste nieuws

Maandag 27 augustus starten wij dit nieuwe schooljaar!

Om 13.30 zijn alle ouders welkom om samen met de kinderen en ouders van de Heerd het nieuwe jaar in te luiden op de nieuwjaarsreceptie!


Visitatie

Op woensdag 12 december 2018 vond er een interne visitatie plaats op ons Expertisecentrum Taalschool Voila. Collega’s en leidinggevenden van andere Voila scholen kwamen een kijkje nemen in alle groepen om de sfeer te proeven en om onder andere te zien op welke wijze de kinderen hier voorbereid worden op het reguliere onderwijs.. Ook voerden zij gesprekken met leerkrachten, leerlingen en een aantal ouders van onze leerlingen.


Aan het einde van de ochtend waren onze collega’s allemaal onder de indruk van de fijne, rustige sfeer die er in de school heerst. Ze zagen vooral blije kinderen, die op een ontspannen en leuke wijze les krijgen van de leerkrachten. Door de hele school is goed te zien hoe de leerlingen de Nederlandse taal leren, namelijk door alle zintuigen te prikkelen: zien, ruiken, horen en voelen.

Zij vonden ook dat de drie belangrijke waarden die binnen onze school gelden: respect, veiligheid en betrokkenheid terug te zien zijn in de manier waarop de kinderen en wij met elkaar omgaan en samen aan het werk zijn.


Wij zijn heel blij dat onze collega’s ook hebben kunnen ervaren waar wij elke dag heel trots op zijn: lesgeven aan kinderen die hun best doen om er een mooie toekomst van te maken.

.

Sinterklaas verwelkomen met de Heerd

Opening van de Speelotheek met de Heerd

Een impressie van het schooljaar 2017